Image
Период на изпълнение 2009 - 2011
Възложител Коген Загоре ООД

ЦЕНТРАЛА ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛО- И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ "КОГЕН ЗАГОРЕ" ООД

„Коген Загоре” ООД, с. Ястребово, обл. Стара Загора е 100% собственост на „Риск Инженеринг” АД, което изпълнява функциите на инвеститор, проектант, доставчик, строител и монтажник в проекта.

Централата е предназначена да работи съвместно с консервна фабрика, която е консуматор на пара, а произвежданата електроенергия се продава на свободния пазар.

Заедно с централата се изгради и собствена автоматична газорегулираща станция (АГРС), която редуцира налагането от 43 bar в магистралния газопровод до 6 bar в газопровода към централата.

Предприятието е изградено на блочен принцип: Трансформатор – Генератор – Двигател – Парогенератор – Комин.

В момента са монтирани два блока, като е предвидено място за бъдещо разширение с още един. Всеки от тях е с електрическа мощност 3 MWе, производство на пара 2.3 t/h и топла вода 1.3 MWth.

Разходът на природен газ на всеки когенератор е 750 Nm3/h.

Общият к.п.д. на централата е 86%.

При реализирането на проекта „Риск Инженеринг” АД изпълни следните дейности:

  • Идейно и работно проектиране по части: строително-конструктивна, машинно-технологична, електрическа, КИП и А, пожарна безопасност, отопление вентилация и климатизация, водоснабдяване и канализация;
  •  Авторски надзор по всички проекти;
  •  Строителство на фундаменти на сградата и фундаменти за когенерационните модули;
  •  Комплексна доставка на технологичното оборудване;
  •  Монтаж на доставеното оборудване и технологичните линии;
  •  Монтаж на 3 броя стоманени комини с височина 18 m всеки;
  •  Производство в български заводи на част от оборудването;
  •  Изграждане на 80 m паропровод от централата до фабриката;
  •  Изграждане на 400 m собствен газопровод;
  •  Подготовка на екзекутивна документация и документация за узаконяване.
Към всички проекти