Image
Период на изпълнение 2006 - 2007
Възложител Запорожка АЕЦ, Украйна

ВЕРОЯТНОСТЕН АНАЛИЗ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА АЕЦ ЗАПОРОЖИЕ

За блок 5 на централата са изпълнени вероятностен анализ на безопасността Ниво 1 за спряно състояние и вероятностен анализ на безопасността Ниво 2 за работа на блока на пълна мощност и в спряно състояние

Вероятностният анализ на блок 5 на Запорожката АЕЦ е разработен с цел да се направи систематичен анализ и да се потвърди съответствието на проекта с основните цели по безопасност.

В рамките на ниво 2 хронологичната прогресия на последователностите с повреда на зоната (CDF) се оценяват съвместно с количествената оценка на феномените от повреда на горивото и се дефинират пътищата, по които съответните изхвърляния на радиоактивен материал могат да отидат в атмосферата.

Предоставените в рамките на ВАБ, Ниво 2 услуги са следните:

 •  Разработване на методика за анализа;
 •  Анализ на прехода от ВАБ 1 към ВАБ 2 за работа на пълна мощност и в спряно състояние;
 •  Групиране на състоянията на повреждане на централата – PDS;
 •  Разработване на модели (на пълна мощност и в спряно състояние) за MELCOR 1.8.5;
 •  Валидиране и верифициране на модела (Инженерен наръчник и Наръчник база данни);
 •  Термохидравличен анализ (използвайки групиране на PDS);
 •  Анализ на чувствителност (за чувствителността на параметрите към резултатите на крайните състояния);
 •  Разработване на подробенмодел на защитната херметична конструкция  (Структурен анализ на поведението на Защитната обвивка (ЗО) с използване на метода на крайните елементи);
 •  Оценка на състоянието на повреждане на ЗО, оценка на пределната носимоспособност и построяване на „крива на крехкост”  (с едновременно отчитане на въздействието на температурата и налягането);
 •  Анализи на Дърветата на събития и Дърветата на откази за аварийни сценарии с повреждане на а.з.;
 •  Анализ на физичните процеси в първи контур и в ЗО;
 •  Количествен анализ на радиологичните изхвърляния;
 •  Изготвяне на отчет с технически предложения за повишаване на безопасността.
Към всички проекти