Период на изпълнение 2004 - 2009
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ СИСТЕМИ В СЛУЧАЙ НА НАДПРОЕКТНИ АВАРИИ

Проектът е изпълнен в рамките на Мярка 26431 от Програмата за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”.

Проектът предвижда извършване на анализи на списъка на надпроектните аварии (НПА) за ВВЕР-1000, и особено на изходни събития „Пълно обезточване” и „Пълна загуба на нормална и аварийна питателна вода”. Анализирани са всички системи за нормална експлоатация и системи за безопасност, и са предложени нови решения за намаляване на условните откази. Предложени са нови решения за използване на системите за нормална експлоатация при НПА. В окончателния доклад са направени специални предложения за модернизиране на редица системи за нормална експлоатация, както и на системи за безопасност.

Към всички проекти