Период на изпълнение 2005 - 2007
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БАЙПАС НА ХЕРМЕТИЧНАТА ОБВИВКА

Задачата е изпълнена по Мярка 24241 от Програмата за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”.

Предоставените по проекта услуги са следните:

  • Разработване на методиката
  • Анализ на пределните условия за всички групи иницииращи събития, включени в списъка на Иницииращи събития на проектни аварии с въздействие върху херметичната конструкция
  • Оценка на надеждността на херметичните конструкции за оценка на пределната носимоспособност
  • Общото експлоатационно поведение на херметичната конструкция в сценарии с надпроектни аварии с едновременни максимални натоварвания от налягане и температура
  • Индивидуална оценка на  механичното оборудване, разположено на границата на херметичната конструкция
  • Анализ на чувствителността (от действията на оператора към резултатите на крайните състояния)

За оценка на техническото състояние на херметичната конструкция са използвани кодовете SOLVIA (основни пресмятания), NISA (пресмятания на преходни температурни режими) и FEMAP (универсален препроцесор).

Техническото състояние на компонентите е оценено с ALGOR FEA и PIPE PLUS; препроцесор на моделите “SUPER DRAW 3D” и ALGOR FEA.

Към всички проекти