Image
Период на изпълнение 2004 - 2005
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО ОТ СИСТЕМИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ. ПОДОБРЯВАНЕ СЕИЗМИЧНАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ОБОРУДВАНЕТО ОТ СИСТЕМИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Проектът е изготвен по Мярка 21231 и Мярка 19122 от Програма за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”.

Целта на мерки 21231 и 19122 от Програмата за модернизация е да се повиши устойчивостта на оборудването от системите за безопасност при сеизмични натоварвания, чрез привеждането им към съвременните изисквания за безопасност на АЕЦ в условията на земетръсно въздействие.

В обхвата на Мярка 21231 са включени обследване, експертни оценки, компютърно (числено) моделиране и статико-динамичен анализ на оборудването в условията на съответното нормативно сеизмично въздействие. Като резултат от изпълнените по мярката дейности, са дефинирани елементите на оборудването, които се нуждаят от укрепване, както и типа на укрепването.

В обхвата на Мярка 19122 е включена разработката на технически и работен проекти за укрепване на оборудването, за което анализът по Мярка 21231 е показал недостатъчна устойчивост при сеизмично въздействие.

Като заключителен етап на Мярка 19122, „Риск Инженеринг” АД осигурява упражняването на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи и разработката на екзекутивни чертежи.

В резултат на двете мерки е постигната висока устойчивост на оборудването от системите за безопасност на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” при сеизмични натоварвания в съответствие с най-съвременните изисквания за безопасност на АЕЦ.

Към всички проекти