Период на изпълнение 2006 - 2008
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

АНАЛИЗ НА ИНЖЕНЕРНАТА СИГУРНОСТ И ПРЕСМЯТАНИЯ НА МАКСИМАЛНАТА ЯКОСТ НА ЗАЩИТНАТА ЧЕРУПКА НА РЕАКТОРНО ОТДЕЛЕНИЕ НА 5 И 6 ЕНЕРГОБЛОК В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

В рамките на проекта е извършена проверка на сигурността на строителната конструкция на защитната черупка при всички проектни вътрешни и външни въздействия, в съответствие с действащите нормативни документи, и при отчитане на извършената модернизация на системата за напрягане и фактическото състояние.

Определена е граничната носеща способност (капацитет) на защитната черупка в условията на тежки аварии.

Анализирани са процесите на стареене и са определени критичните елементи на конструкцията.

Изготвена е Програма за управление на остатъчния ресурс на защитните черупки, формулирани са препоръки относно бъдещата експлоатация и контрол на защитната черупка.

Към всички проекти