Image
Период на изпълнение 2006 - 2007
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

АНАЛИЗ НА ИНЖЕНЕРНАТА СИГУРНОСТ И ПРЕСМЯТАНЕ НА МАКСИМАЛНАТА ЯКОСТ НА ЗАЩИТНИТЕ ЧЕРУПКИ НА БЛОКОВЕ 5 И 6 НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

Основната цел на проекта е да се изчисли граничния капацитет на защитната черупка на блокове на реактори тип ВВЕР-1000 и да се оцени инженерната сигурност на конструкцията в условия на проектни и надпроектни вътрешни аварии, водещи до повишаване на налягането и температурата в херметичния обем.

За целите на проекта са извършени следните дейности:

  • Полеви и лабораторни изследвания на характеристиките на материалите
  • Разработване на подробен изчислителен модел и верифициране на модела чрез системата за мониторинг на конструкцията
  • Провеждане на серия от нелинейни анализи за дефиниране на граничния капацитет за вътрешно налягане и температура, дефиниране на основните механизми на разрушаване и коефициентите на сигурност за различните аварийни сценарии
Към всички проекти