Период на изпълнение 2002 - 2006
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА АНАЛИЗА ЗА ОБОСНОВКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА БЛОКОВЕ 5 И 6 НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПНАЕГ-01-36-95

Оригиналната Техническа обосновка на безопасността (ТОБ) на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” не е била разработена в съответствие с руските „Изисквания за съдържанието на анализа за обосновка на безопасността за атомни електроцентрали с реактори ВВЕР – НП--006-98 (ПНАЕГ-01-36-95), тъй като стандартът е издаден след въвеждане на блоковете в експлоатация. Затова, като част от Програмата за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“ е решено да се актуализира Анализа за обосновка на безопасността в съответствие с изискванията на ПНАЕГ-01-36-95. Актуализацията на ТОБ включва следните задачи:

  • адаптиране на съдържанието на съществуващата ТОБ в съответствие с изискванията на документ ПНАЕГ-01-36-95;
  • допълване на информация, която се изисква от ПНАЕГ-01-36-95;
  • разработване на анализи и обосноваване на безопасността на блоковете след изменение на проекта в резултат от извършените модернизации;
  • подпомагане на АЕЦ Козлодуй при лицензиране на измененията в проекта;
  • подпомагане на основния изпълнител с информация за специфичните особености на ВВЕР-1000.
Към всички проекти