Предпроектни проучвания и оценка на въздействието върху околната среда

Абилико АД извършва предпроектни проучвания за изграждане на всички видове енергийни обекти – ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ, централи на възобновяема енергия и т.н. Предпроектните проучвания включват избор и оценка на площадка за изграждане на съоръжението, оценка за съвместимост или оценка за въздействие върху околната среда, подробни устройствени планове, анализи и оценки за присъединяване към мрежите/услугите на инфраструктурата, икономически анализи за целесъобразност на инвестициите, подбор и оценка на доставчици, логистични схеми, графици за реализация и т.н. Дружеството има завършени редица предпроектни проучвания/анализи – голяма част от тях са вече реализирани проекти, например ВЕИ инсталации.

Всички услуги