Оптимизация на експлоатационната дейност

Абилико АД разполага с квалифицирани и добре подготвени кадри в областта на оптимизация на експлоатационната дейност  чрез използване на рисково информирани подходи с цел да се намали продължителността на спирането за презареждане в ядрени централи. Прекъсванията за презареждане се използват и за провеждането на годишни ремонти и дейности по техническо обслужване, както и за дейности по инспекции и изпитания. Спиранията за презареждане могат да бъдат съкратени чрез промени в периодичността на безразрушителния контрол, техническото обслужване и ремонт и последващите изпитания, като се използват рисково информираните методи, в допълнение към детерминистичните подходи, както и чрез изместване на дейностите по техническото обслужване, ремонта, инспекциите, и изпитанията, извършвани по време на спиране за презареждане, за периоди, в които централата е на мощност.

  •  Увеличаване на интервала между дейностите по техническо обслужване, инспекции и изпитания
  •  Намаляване на броя на дейностите по техническо обслужване, инспекции и изпитания, които имат място по време на спирането за презареждане
  •  Промяна на типа на дейностите по техническо обслужване, инспекции и изпитания, които имат място по време на спирането за презареждане

Оценката на влиянието върху риска изисква оценка на влиянието върху честотата на повреда на активната зона (CDF) и честотата на големи ранни изхвърляния (LERF) при вътрешните и външни събития, допринасящи за риска.

Тези рисково-ориентирани методи са само част от приложенията на вероятностния анализ на безопасността (ВАБ), в които екипи на Абилико АД са участвали.

Всички услуги