Оценка и управление на експлоатационния риск

Абилико АД играе водеща роля при оценката и управлението на безопасността при експлоатацията на атомни електроцентрали в България. За оценка на риска и безопасността, се прилагат успешно, както детерминистични, така и вероятностни подходи. За целта разполагаме с всички най-съвременните средства, необходими за извършване на детерминистични и вероятностни анализи. Оценката на риска обхваща пълния спектър от вътрешни (разкъсвания на тръбопроводи, загуба на охлаждане, загуба на захранване, вътрешни наводнения и др.) и външни (бури, външни наводнения, земетресения и др.) събития.

Всички услуги