14.12.2021

Инвестиционно намерение на Риск Инженеринг АД в село Долна Кремена, област Враца

О   Б   Я   В   А

от

„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД

на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения (ДВ бр. 25/2003г. изм.и доп. ДВ бр.67/2019г.)

У  В  Е  Д  О  М  Я  В  А  М  Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че дружеството ни има инвестиционно предложение:

Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Кремена Солар”, състояща се от високоефективни фотоволаични панели, трифазни инвертори, трансформаторни уредби СН 20 kV, повишаваща подстанция 20/110 kV и електропровод 110 kV за присъединяването й към електропреносната мрежа.

Местоположение:

ПИ с кадастрален № 22126.332.419 в землището на село Долна Кремена, ЕКАТТЕ 22126, община Мездра, област Враца, местност „Етемията”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на горепосоченото инвестиционно предложение, могат да го направят писмено в община Мездра, кметство с. Долна Кремена или РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81, 3000 гр. Враца.

Всички публикации