04.12.2019

Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

ADR е Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе.

„Риск Инженеринг” АД, разполага с квалифицирани ADR  Консултанти за превоз на опасни товари от следните класове:

Клас 1. Взривни вещества

Клас 2 Газове

Клас 3 Течни запалими вещества

Клас 4.1 Твърди запалими вещества, самореагиращи вещества и твърди десенсибилизирани взривни вещества;

Клас 4.2 Самозапалими вещества

Клас 4.3 Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове

Клас 5.1 Окисляващи вещества;

Клас 5.2 Органични пероксиди;

Клас 6.1 Токсични вещества;

Клас 6.2  Инфекциозни вещества;

Клас 7 Радиоактивни вещества;

Клас 8 Корозивни вещества;

Клас 9 Други опасни вещества и изделия.

Основната отговорност на Консултантът по безопасност е да предпише всички необходими и законосъобразни  мерки за предотвратяване на рисковете и безопасното транспортиране на опасни за населението и oколната среда вещества.

Ние можем да ви предложим още:

  • Обучение на служителите – спедитори, логистични отдели, складови работници и други служители, които са свързани с подготовката и процеса на транспортиране на опасни товари;
  • Изготвяне на АДР годишен отчет и съхраняването му съгласно изискванията за срок от 5 години;
  • Подготвяне на списъци за проверка от шофьора на превозното средство преди потегляне с АДР товар;
  • Инструкции към служителите при приемане, организацията по транспорта и самия транспорт;
  • Следи за валидността на АДР удостоверенията на превозните средства и на шофьорите;
  • Консултира фирмите-превозвачи на АДР товари дали е необходимо превозното средство да бъде с оранжеви или други табели, дали е необходимо да спазват тунелни ограничения, дали водачът на превозното средство е задължително да има АДР удостоверение, дали превозното средство трябва да има удостоверение, както и какво оборудване и документи е необходимо да има на борда на ПС;
  • Следи за новостите в изискванията за превоз на опасни товари, съгласно регулациите и своевременно уведомява фирмата-производител или съответно фирмата-превозвач;
  • Инструкции за правилно опаковане, поставяне на етикети и маркировка на опаковките;
  • Проверка или изготвяне на документите за превоз на опасни товари по суша
  • Както и всички други задължения, описани за АДР Консултант в глава 1.8.3.3 на АДР разпоредбата.

тел. за запитвания 02 8089 423 – Красидара Радева, Цветелина Цонкова

Всички публикации