02.09.2019

Договор № РИС17-ДГ55-25/28.06.2017 г със СО-РАЙОН ИСКЪР

Договор: Договор  № РИС17-ДГ55-25/28.06.2017 г със СО-РАЙОН ИСКЪР

 

Възложител: СО-РАЙОН ИСКЪР

Предмет на Договора:

„Изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на : „Сграда с административен адрес гр.София, ж.к.Дружба  2ч. бл.266, бл.267,бл.268””

Обхват на дейностите по Договора:

„Риск Инженеринг” АД изпълни дейностите в обхвата на договора в пълен обем, както следва:

  1.    Преглед на проектната документация и изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите за всяка една от сградите, съдействие за издаване на съответно Разрешение за строеж по чл.148 от ЗУТ.
  2.   Изготвяне на доклад за оценка на съответствието по част „Енергийна ефективност” съгласно, чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ;
  3.   Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ, съдействие при издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация за завършения строеж.

 

Краен резултат

 

Строежът е завършен успешно и в срок, като на 23.05.19г. му е издадено  УДОСТОВЕРЕНИЕ за въвеждане в експлоатация №435/23.05.2019г. от Главния Архитект на СО.

 

Всички публикации