02.09.2019

Договор: „Модернизация на турбоагрегат ТГ 4 в ТЕЦ „София Изток” с нова противоналегателна турбина“

 

Договор от 11.07.2016 г. между „Топлофикация София” ЕАД и ДЗЗД „РИСИ Консорциум“, съставено от „Риск инженеринг“ АД, Сименс с.р.о. Чешка Република и  „Сименс“ ЕООД - София, България.

Обхват на договора: Договорът е сключен с обхват от дейности съответстващи на т.н. пълен инженеринг (изпълнение „до ключ“), включвайки проектиране, доставки, строително-монтажни работи, настройка, изпитания и въвеждане в експлоатация, обучение на експлоатационния персонал, както и гаранционна подръжка на инсталацията в продължение на 36 месеца.

 

Предмет на договора е замяна на съществуващия ТГ №4 (30 MW) с нова противоналегателна турбина и генератор. Новият ТГ ще произвежда комбинирано топлинна и електрическа енергия. Номиналната топлинна мощност на бойлер-кондензатора е 90 MW, а номиналната електрическа мощност е 40 MW. Турбината, генераторът и спомагателното оборудване са ново произведени.

В обхвата на договора влиза проекти

Основното оборудване на новата инсталация включва:

 • Парна турбина, противоналегателна, тип SST-300 CE2L/V36S, производство на Сименс Бърно. Максимална мощност към генератора 40 849 kW, регулируемо пароотнемане на пара 0,78 – 1,28 МРа, комплект с ПНН, ПВН и БК.
 • Автоматизирана система за управление и системи за защита;
 • Паропроводи и арматура високо налягане преди преграден шибър до турбината и от турбината до колектор 0,78-1,28 MPa;
 • Тръбопроводни връзки с топлофикационната система и с охлаждащата система на централата, комплект с арматура;
 • Паропроводи и арматура собствени нужди;
 • Маслена система на парната турбина и генератора;
 • Електрически генератор – четириполюсен, синхронен, тип AMS 1250LA 4L BS, производство АВВ, 45 388 kVA, 10,5 kV.;
 • Трансформатор, тип ТМРУ 50000/110, 30,0/50,0 MVA, 10,5/110 kV и връзка с ОРУ 110 kV;
 • Възбудителна система на генератора, в комплект с нов трансформатор за възбуждането;
 • Разпределителна уредба ниско напрежение;
 • Прекъсвач и оборудване на поле №14 в ОРУ 110 кV, трансформатор №4;
 • Оборудване Ср.Н. на генератора – измервателни трансформатори и токопровод 10,5кV;
 • Оборудване за измерване, управление и сигнализация на Генератора;
 • Контролно измервателни прибори и автоматизация;
 • Общо необходимо спомагателно оборудване и материали;
 • Микропроцесорна система за защити на генератора и измервателни трансформатори, комплект;

Проектът се реализира на следните етапи на изпълнение:

 • Проектиране.
 • Подготовка на фундамента и площадката за изграждане и монтаж.
 • Строително монтажни работи /СМР/.
 • Обучение на експлоатационния персонал;
 • Надзор, настройка, изпитания и пускане в експлоатация;
 • Експлоатационни изпитания и надежден пуск;
 • Гаранционен и следгаранционен сервиз.

Дейности, които „Риск инженеринг“ АД е изпълнил в рамките на своите задължения като член на ДЗЗД „РИСИ Консорциум“ са следните:

 • Разработка на технически и работен проект;
 • Доставки на част от материалите и оборудването;
 • Строително-монтажните работи;
 • Изпитания и въвеждане в експлоатация,
 • Част от дейностите по обучение на експлоатационния персонал;
 • Гаранционната подръжка на инсталацията е дейност, която продължава до края на януари 2022 г.

Договорът е завършен успешно, като инсталацията е въведена в експлоатация с Протокол Обр. 16 за установяване годността за ползване на строежа (подписан на 22.01.2019 год.) и издаденото от ДНСК Разрешение за ползване №СТ-05-164 от 05.02.2019 г.

 

Всички публикации