02.09.2019

Договор №287000004/06.11.2018 с АЕЦ „Козлодуй” ЕАД

Договор: Договор №287000004/06.11.2018  с АЕЦ „Козлодуй” ЕАД

Възложител: АЕЦ „Козлодуй” ЕАД

 

Предмет на Договора:

„Архитектурно заснемане, конструктивно обследване за установяване на актуалното състояние за носещата конструкция на бивша промишлена сграда кад. №194 и съставяне на технически паспорт, с цел последващо преустройство в склад за едрогабаритно оборудване“

 

Обхват на дейностите по Договора:

В обхвата на този договор, „Риск Инженеринг” АД е изпълнил следните дейности:

  1. Архитектурно заснемане на сградата;
  2. Конструктивно обследване на носещата конструкция на сградата;
  3. Заснемане на инженерните мрежи и инсталации в сградата;
  4. В резултат на заснемането са изготвени архитектурни чертежи за обемно-планировъчното решение на сградата, конструктивни чертежи (монтажни схеми, конструктивни елементи и детайли) както и планове на инженерните мрежи в сградата. 
  5. Определяне на носещата способност на конструктивните елементи за експлоатационни изчислителни ситуации.
  6. Извършено е геодезическо заснемане на подкрановите пътища. Определяне на натоварванията от кранове и конструктивни изчисления за подкрановите греди
  7. На база резултатите от обследването е изготвен Доклад за резултатите от обследването. Извършена е оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие  с изискванията на нормативната база, в сила към момента на въвеждането на сградите в експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените изисквания по чл.169, ал.1 от ЗУТ, вкл. и сеизмичната осигуреност на сградата в съответствие с действащите към момента на обследването актуални правилници.
  8. Изготвен е технически паспорт на строежа.

 

Краен резултат:

На 12.06.2019г. е утвърден и подписан ПРОТОКОЛ №19.УИН.ПТС.50 от Технически съвет за приемане на всички разработки съгласно договора без забележки.

Удостоверение за добро изпълнение : писмо KNPP-1285-REL-L-0166_23.07.2019

 

Всички публикации