Конвенционална енергетика и енергоспестяващи технологии

Осъществява проучвателна, консултантска и инженерингова дейност в областта на конвенционалната енергетика, електропреносните и електроразпределителните мрежи, топлофикацията, проектиране, доставка, пусково-наладъчни дейности и  въвеждане в експлоатация на системи за управление, контрол и диагностика на процесите в областта на енергопроизводството.

Приоритет в нашата дейност са енергоспестяващите и високоефективни технологии чрез разработването и реализирането на проекти за изграждане на мощности с комбинирано производство, като когенерации и други.

Основна дейност на направлението е привеждане работата на централите в съответствие с новите екологични норми, утвърдени от българското и европейското законодателство чрез нови технически решения за намаляване на емисиите от серен диоксид, азотен оксид и прах.

 „Риск Инженеринг“ е сред водещи компании в България и Европа при извършване на ремонтни дейности и поддръжка в отлично състояние на производствените мощности. Компанията продължава да изпълнява различни проекти за рехабилитация и ремонт на съоръжения както при термични централи и ВЕЦ-ове, така и при модерните нови зелени технологии.