Енергетика с възобновяеми източници

Възобновяемите енергийни източници включват слънчевата, вятърната, водната, геотермалната енергия и тази, получавана от растителна и животинска биомаса. Всички те представляват обект на внимание и активна бизнес инициатива от страна на Компанията.

 Компанията има сериозен опит в планирането на големи ветро-енергийни паркове с мощност над 100 МW. Риск Инженеринг АД разполага със собствени измервателни инсталации за оценка на ветровия потенциал. На база на събраните данни и релефа на територията, екип от висококвалифицирани специалисти създава компютърни модели за определяне на оптимални параметри на ветроенергийния парк.

Риск Инженеринг АД извършва комплексни оценки за въздействие върху околната среда на индустриални обекти и инсталации. Заедно с това се предлагат всички услуги за избор и оценка на строителни площадки за индустриални инсталации, включително за атомни електроцентрали или други ядрени съоръжения, големи язовири, газопроводи, депа за отпадъци и др.