Търговски и маркетингови анализи, стратегии и консултиране

Риск инженеринг АД притежава необходимите умения и ресурси зa изработване на търговски и маркетингови анализи и стратегии, а така също и за инвестиционно и проектно консултиране по международни и европейски проекти. 

Ние предлагаме на своите клиенти изготвяне на :

  • Секторни търговски анализи, включващи информация за състоянието на конкретния секторен пазар и тенденциите за неговото развитие. Тези анализи се основават на наблюдение на бизнес тенденциите в отделния сектор и влиянието на отделните фактори като конкурентост, институционална среда, цени, антиконкурентни практики и други. Въз основа на събраните и обобщени данни на клиента се предлага изчерпателна картина за състоянието на конкретния пазар и се предоставят изводи и препоръки за подобряване на конкурентната му среда в съответния браншови сектор;
  • Техническо–икономически анализи, основаващи се на: идентифициране потенциалните ограничения по отношение на техническите и икономическите аспекти на проекта;  оценка и анализ на съществуващата нормативна и управленческа база. В резултат на това ние изготвяме ситуационен анализ и предложение за конкретни решения и стратегически стъпки; 
  • Позиционен анализ и обвързването му с конкретни маркетингови стратегии за достигане на поставените от клиента маркетингови цели. Посредством разработване на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни търговски и маркетингови стратегии; изготвяне на анализ на пазарните тенденции и идентифициране на възможностите за оползотворяването им на база стратегически приложими дейности; предложения за конкретни търговски дейности целящи привличане на подходяща потребителска група, анализ на удовлетвореността на клиентите; стратегии за диверсификация на продукти и пазари.
  • Маркетингови проучвания относно следните сфери на дейност: Определяне характеристиките на настоящите пазари на фирмата или тези, към които проявява интерес;  Оценка на пазарния потенциал; Идентифициране и анализ на пазарния дял; Анализ на конкурентната среда; Анализ на продажбите и пазарния потенциал; Определяне на тенденциите в развитието на бизнеса; Разработване на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози и стратегии; Проучване на позиционирането на фирмените и конкурентните продукти/услуги на пазара; Анализ на ценови нива; Пазарни тестове на съществуващи и нови продукти;

Компанията предлага цялостно консултиране на всички етапи от инвестиционния процес: Анализ и проучване на конкретни пазари; Предпроектни проучвания ; Изготвяне на концепции и бизнес план; Идентифициране на източници на финансиране; Изготвяне на идеен проект; Прогнозни бюджети; Оценка на риска.


"Риск Инженеринг" АД притежава богат опит и в областта на консултиране на проекти по международни и европейски програми. Ние предлагаме следните дейности:

 - Предпроектно проучване за допустимост на проектните предложения и на кандидатите съгласно изискванията на финансиращата институция, създаване на структурирана инвестиционна идея от желанието за инвестиция на клиента и проучване на възможностите за нейното финансиране, детайлно определяне на параметрите на проекта; 

  • Разработване на инвестиционния проект включващо: попълване на документите за кандидатстване, изготвяне на прогнози относно приходите и финансовите резултати вследствие на изпълнение на проекта; определяне и подготовка на времевия график на дейностите по изпълнение на проекта; калкулиране на разходите и разработване на бюджета; консултиране относно вида на съпътстващите документи; разработване, управление и допълване на тръжната документация за избор на доставчик/доставчици; провеждане на процедурата за избор на доставчик/доставчици и консултиране в процеса на оценка на офертите; изготвяне на процедура за оценката на офертите и· подготовка на протоколи от работата на оценителната комисия; подготовка на документи за авансово плащане по проекта;
  • Услуги след одобряване на проекта:  консултиране на документалното и фактическо изпълнение на одобрения проект с цел клиентът да може да получи успешно безвъзмездната си помощ; подготовка на финален финансов и технически отчет.
Всички услуги